Dla Mediów

Biuro Prasowe Działalności Studenckiej

W ramach Wsparcia DziaÅ‚alnoÅ›ci Studenckiej Fundacja MANUS prowadzi Biuro Prasowe, majÄ…ce za zadanie pomoc podmiotom studenckim Politechniki WrocÅ‚awskiej. Zakres dziaÅ‚alnoÅ›ci biura obejmuje przygotowywanie materiaÅ‚ów prasowych, promocjÄ™ wydarzeÅ„ i przedsiÄ™wzięć organizowanych na Uczelni, a także promowanie sukcesów studentów Politechniki. Pracownicy Fundacji we wspóÅ‚pracy ze studentami opracowujÄ… materiaÅ‚y prasowe oraz zajmujÄ… siÄ™ ich dystrybucjÄ….


Zapraszamy podmioty studenckie, zarejestrowane w rejestrze Rektora, do zgÅ‚aszania swoich akcji i wydarzeÅ„ mailowo na adres bp@manus.pl. Im wczeÅ›niej, tym lepiej – należy pamiÄ™tać, że opracowanie odpowiedniej notki może zająć kilka dni.Na czym polegają działania Biura Prasowego Działalności Studenckiej?


KOREKTA I REDAKCJA
Opracowujemy i poprawiamy notki prasowe na podstawie materiaÅ‚ów nadesÅ‚anych przez studentów i organizacje studenckie.

DYSTRYBUCJA
RozsyÅ‚amy materiaÅ‚y do redakcji, z którymi wspóÅ‚pracujemy. Nasza wiadomość adresowana jest do osób bezpoÅ›rednio zajmujÄ…cych siÄ™ życiem i aktywnoÅ›ciÄ… na uczelniach wyższych.

INFORMACJA WEWNÄ„TRZ POLITECHNIKI
Kompleksowo przekazujemy informacjÄ™ do mediów PWr, gdzie zazwyczaj publikowana jest ona tak szybko, jak to możliwe.

MEDIA WROCŁAWSKIE
WysyÅ‚amy wiadomoÅ›ci do zaprzyjaźnionych wrocÅ‚awskich redakcji - jeÅ›li redakcja taka zainteresuje siÄ™ planowanym projektem, w mediach pojawiajÄ… siÄ™ materiaÅ‚y o dziaÅ‚alnoÅ›ci studentów.
 

CELE I ZASADY
Celem dziaÅ‚alnoÅ›ci BP prowadzonego przez FundacjÄ™ MANUS jest pomoc w nagÅ‚aÅ›nianiu i promowaniu wydarzeÅ„, inicjatyw, przedsiÄ™wzięć SamorzÄ…du Studenckiego oraz podmiotów studenckich Politechniki WrocÅ‚awskiej, zarejestrowanych w rejestrze Rektora. SÄ… to bowiem nasi beneficjenci, dla których Fundacja dziaÅ‚a w wielu obszarach. Zakres dziaÅ‚alnoÅ›ci biura obejmuje czasami również inne podmioty, np. partnerów Fundacji. 
Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia przyjÄ™cia i publikacji wiadomoÅ›ci bez podania przyczyny.
 

Notki prasowe umieszczane sÄ… na stronie www.manus.pl/dlamediow.

 

PARTNERZY: