Władze Fundacji MANUS

Zarząd Fundacji MANUS

zadania i obowiązki: kierowanie działalnością Fundacji; reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwa, władz samorządowych, służb publicznych, a także osób fizycznych i prawnych w kraju bądź za granicą; tworzenie i znoszenie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadzorowanie ich działalności; ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji oprócz Zarządu Fundacji; opracowywanie regulaminów jednostek prowadzących działalność gospodarczą; opracowywanie planów działalności Fundacji; przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji i jej stanu majątkowego za rok bieżący oraz za cały okres kadencji; załatwianie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji;

 

 

Rada Fundacji MANUS

zadania i obowiązki: wybór prezesa Zarządu Fundacji oraz zatwierdzanie członków Zarządu; odwoływanie członka Zarządu lub całego Zarządu, nadzorowanie wszystkich dziedzin pracy Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych; sprawdzanie zgodności z prawem i niniejszym Statutem działań podejmowanych przez Zarząd i podlegające mu jednostki organizacyjne; zatwierdzanie planów rzeczowo - finansowych działalności Fundacji sporządzonych przez Zarząd; przyjmowanie sprawozdań z pracy Zarządu i zatwierdzanie rocznego bilansu finansowego; udzielanie na tej podstawie absolutorium dla Zarządu; kontrolowanie stanu majątkowego i wyników ekonomicznych Fundacji oraz jej wyodrębnionych jednostek gospodarczych; wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, bądź wystąpienie z niej; dokonywanie corocznej oceny całokształtu działalności Fundacji; zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych; ustalanie wynagrodzeń Zarządu Fundacji;